Nawiązując do przeprowadzonych 30 grudnia 2016 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii, przypominamy, że zgodnie z brzmieniem zapisów Regulaminu aukcji, Wytwórca, który:

  1. wniósł kaucję oraz którego oferta nie wzięła udziału w aukcji / który nie wysłał oferty / który wycofał wysłaną ofertę – uzyska zwrot kaucji po złożeniu do URE stosownego wniosku,
  1. przedstawił gwarancję bankową, którego oferta nie wzięła udziału w aukcji / który nie wysłał oferty / który wycofał wysłaną ofertę – uzyska zwrot oryginału gwarancji bankowej po złożeniu do URE stosownego wniosku.

Brak wniosku o zwrot odpowiednio kaucji/gwarancji bankowej traktowany będzie jako decyzja Wytwórcy o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa URE.