Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące przygotowanego przez Ministerstwo Energii projektu zmian w ustawie Prawo energetyczne (numer wykazu UC34), po wprowadzeniu których decydująca rola w powoływaniu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki miałaby przypaść ministrowi energii.

Resort spraw zagranicznych powołując się na treść unijnych dyrektyw: 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, stwierdza, że projektowane przepisy są sprzeczne z unijnym prawodawstwem, zgodnie z którym państwa członkowskie powinny zapewnić, aby „organ regulacyjny mógł podejmować niezależne decyzje, niezależnie od jakichkolwiek podmiotów politycznych, oraz posiadał co roku odrębne środki budżetowe i niezależność w wykonywaniu przyznanego budżetu oraz odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe do wykonywania swoich obowiązków”.

Więcej na gramwzielone.pl