Wyrok WSA w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem

Spółka prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii z wiatru i będąca właścicielem farmy wiatrowej zadała pytanie, czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), dalej: „u.p.o.l.”, uznaje się wyłącznie elementy budowlane elektrowni wiatrowej (tj. fundament i wieżę), czy też także urządzenia techniczne wchodzące w skład elektrowni wiatrowej? Zdaniem wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., za budowlę w rozumieniu przepisów u.p.o.l. uznaje się wyłącznie (tak jak dotychczas) elementy budowlane elektrowni wiatrowej, czyli fundament oraz wieżę.

Interpretacją indywidualną z dnia […] r. Burmistrz Miasta i Gminy R. C. uznał stanowisko wnioskodawcy za  nieprawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę uznając za prawidłową interpretację gminy zwiększającą zakres opodatkowania elektrowni wiatrowych.