Zarząd TAURON informuje, że wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., Zarząd TAURON w dniu 14 lutego 2017 r. podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. W skład segmentu Wytwarzanie wchodzą spółki wytwarzające energię elektryczną i ciepło ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Konieczność ujęcia tych zdarzeń w wynikach finansowych wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach następujących zmian w otoczeniu rynkowym:- regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, – spadku cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych,- utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych (z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej).Odpisy ujęte na dzień 31 grudnia 2016 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dotyczą spółek segmentu Wytwarzanie):- wartość utworzonych odpisów dotyczących farm wiatrowych: ok. 281 mln zł.

Spółka zastrzega, że informacje o planowanych odpisach mają na razie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. za rok 2016, których publikację zaplanowano na 15 marca 2017 r.

Informacja na stronie Spółki