Stowarzyszenie Energii Odnawialnej wspólnie z Konfederacją Lewiatan przygotowało stanowisko, w którym wskazane zostały główne bariery niezależne od inwestorów, z którymi obecnie borykają się podmioty realizujące projekty OZE i które mogą negatywnie wpłynąć na dalszy zrównoważony wzrost mocy zainstalowanej, a mianowicie brak uregulowań prawnych umożliwiających sprawne przyłączenie instalacji do sieci oraz przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji na wytwarzanie energii, w konsekwencji stwarzające realne ryzyko niewywiązania się przez zwycięzców aukcji z 2018 r. z obowiązku sprzedaży energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii po raz pierwszy we wskazanym terminie od dnia zamknięcia sesji aukcji, co dotyczy w szczególności instalacji fotowoltaicznych, które muszą spełnić ten obowiązek do 15 maja 2020 roku.

Poniżej przedstawione zostały rozwiązania systemowe umożliwiające usprawnienie procesu przyłączania instalacji OZE do sieci oraz wydawania koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki, tj.:

  • skrócenie procedury wyłonienia wykonawców zakresu prac przyłączeniowych po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zastosowanie formuły „zaprojektuj i wybuduj” zamiast praktykowania dwuetapowej procedury przetargowej w zakresie wykonania samego projektu budowlanego i następnie wykonawstwa prac,
  • wprowadzenie regulacji ustawowych zobowiązujących operatorow systemów dystrybucyjnych do dostosowania terminów na przyłączenie instalacji do sieci uwzględniających konieczność uzyskania koncesji na wytwarzanie energii po przyłączeniu instalacji, a zdecydowanie przed upływem terminów wskazanych w art. 79 ust. 3 pkt 8 podpkt a) UOZE,
    w szczególności terminu 18 miesięcy ustanowionego dla instalacji fotowoltaicznych,
  • wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie ustawowego terminu na sprzedaż energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego wskazanego w art. 79 ust. 3 pkt 8 podpkt a) UOZE o kolejne 6 miesięcy, w przypadku gdy wytwórca który wygrał aukcję wykaże, że dokonał w tymże terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej zgodnie z dotychczasową wersją UOZE przed nowelizacją z 2018 r.,
  • wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwiających objęcie ww. mechanizmem wytwórców, którzy wygrali aukcje z listopada 2018 roku,
  • uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii w przypadku, gdy wytwórca posiada ważną promesę koncesji, a wskazane w niej warunki nie uległy zmianie, poprzez wprowadzenie maksymalengo 30-dniowego terminu trwania postępowania administracyjnego.

Pełna treść stanowiska SEO i Konfederacji Lewiatan