Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155), zwanej dalej „ustawą” zgodnie, z którym minister właściwy do spraw energii został zobowiązany do określenia wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów – uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz postanowienia właściwych norm w tym zakresie.

Podstawą prawną projektu jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa

2 marca 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się aktualizacja projektu, obecnie trwają konsultacje społeczne. Zgodnie z treścią pisma odnośnie konsultacji publicznych, mają one potrwać 14 dni od daty podpisanie pisma.

Projekt rozporządzenia