Przypominamy, że operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jako płatnik opłaty OZE, jest zobowiązany przekazywać operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informację o:

  1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE
  2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

– w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 101 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej