25 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie połączonych senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, na którym procedowano poselski projekty ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii dot. zmiany sposobu obliczania opłaty zastępczej. Projekt zakłada uzależnienie wysokości opłaty zastępczej od ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Pomimo licznych uwag krytycznych oraz zgłaszanych poprawek, projekt przyjęty został w formie rekomendowanej przez Sejm. Następnie ustawa trafiła na posiedzenie plenarne Senatu, który 27 lipca 2017 r. uchwalił ustawę bez jakichkolwiek poprawek.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, który krytycznie odniósł się do sposobu, w jaki procedowano projekt ustawy. Zwrócił również uwagę na błędy w wyliczeniach dotyczących oceny skutków regulacji, gdzie zaniżone o ok. 50 % zostały potencjalne koszty dla odbiorców końcowych.

Retransmisja z posiedzenia komisji senackich

Druk nr 1733