Dzisiaj, tj. 24 lipca br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Projektowana ustawa modyfikuje kwestie związane z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego (ograniczenie emisji w cyklu życia paliw w transporcie), rozszerzając zakres ustawy nowelizowanej o obowiązek kontrolowania jakości wodoru wykorzystywanego na cele transportowe, pomimo tego że nie jest on jeszcze dostępny na rynku polskim, co zgodnie z uzasadnieniem wynikać ma z przyszłościowego znaczenia tego alternatywnego paliwa i ochronę przyszłego użytkownika.

W ramach ww. zmian wprowadzone zostaną upoważnienia dla ministra właściwego do spraw energii do wydania rozporządzeń w zakresie wymagań jakościowych, sposobu pobierania próbek oraz metod badania jakości wodoru przeznaczonego na cele transportowe.

Dodatkowo, projektowana nowelizacja wprowadza zmianę sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, która ma obecnie wartość stałą. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, z uwagi na zmianę struktury surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach (wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. Projekt przewiduje, że nie minister właściwy do spraw energii a Prezes URE będzie corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, w oparciu o dane na temat struktury surowców wykorzystanych do wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, a następnie podawał go do publicznej wiadomości. Efektem zmiany ma być korzystniejsza pozycja energii elektrycznej zużytej w transporcie samochodowym w realizacji NCR.

Do najważniejszych kwestii, które reguluje projekt ustawy należy:

  • konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku realizacji NCR po roku 2020,
  • konieczność dokonania korekty przepisów dotyczących wspólnej realizacji celu (informowanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wspólnej realizacji NCR, składanie wspólnych sprawozdań),
  • konieczność utworzenia rejestru dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym,
  • konieczność wprowadzenia zmiany sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej,
  • konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR,
  • konieczność dokonania zmiany przepisu, na podstawie, którego określana jest wysokość kary pieniężnej za brak realizacji NCR na wymaganym poziomie.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw