W dniu 8 kwietnia 2019 roku, został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w związku z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko znalazły się m. in.:
Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich RP.

Wśród przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko znalazły się m.in.:
1. Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych billboardów i tablic reklamowych,
b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

2. Instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej.

3. Instalacje związane z przetwarzaniem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej , a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.