Dnia 26 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zawarte w nim rozwiązania opracowano na podstawie wewnętrznej oceny funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów oraz na podstawie uwag i trudności związanych z interpretacją zapisów prawnych, zgłaszanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz podmioty planujące realizację przedsięwzięcia.

Jednym z podstawowych proponowanych rozwiązań są przepisy dotyczące określenia statusu stron postępowania oraz przepisy dotyczące załączników wymaganych do wniosku o wydanie decyzji. Stronami postępowania będą jedynie właściciele działek położonych w odległości 100 m od granic terenu inwestycji, lub działek na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działek znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Projektowane przepisy przewidują, że inwestor będzie mógł załączać do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dokumenty wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków również w formie dokumentów elektronicznych. Co więcej, w przypadku gdy liczba stron postępowania przekroczy 10, inwestor nie będzie miał obowiązku składania wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żadnym z etapów postępowania.

Dodatkowo, w przypadku postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych postępowań dotyczących tej decyzji, jeżeli liczba stron przekracza 10, doręczenia wszelkich pism oraz zawiadomień organ będzie dokonywał w drodze obwieszczenia.

Projekt na Rządowym Centrum Legislacji