KOMENTARZ PRAWNIKA

Nowe Prawo wodne oprócz zasad gospodarowania wodami zmienia także inne kluczowe regulacje dotyczące ochrony środowiska. Nowe przepisy zawężają krąg stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ograniczają udział dotychczas uprawnionych podmiotów. Uchwaleniu nowego Prawa wodnego – jednej z najbardziej wyczekiwanych ustaw z zakresu ochrony środowiska – poświęciliśmy w całości jedno z poprzednich wydań Co do zasady (o wprowadzanych zmianach można przeczytać m.in. tutaj i tutaj). Niezależnie od nowych zasad gospodarowania wodami, ustawa wprowadza także zmiany w innych aktach prawnych, między innymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „u.o.o.ś.”). Większość zmian ma charakter dostosowujący, ale nowelizowane są także kluczowe przepisy, które z prawem wodnym bezpośredniego związku nie mają. Mowa tu o istotnych zmianach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które podobnie jak większość postanowień nowego Prawa wodnego wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Co się zmieni w przepisach dotyczących sektora energetycznego w 2018 r.? Na co muszą być przygotowane przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy energii? W ostatnim okresie pojawiło się wiele nowych projektów aktów prawnych. Niektóre z nich wciąż są w toku prac legislacyjnych, inne – już uchwalone – zaczną obowiązywać w bieżącym roku. W 2018 r. roku polską branżę energetyki czeka szereg zmian. Rynek mocy, MIFID II, a także nowe rozporządzenie taryfowe dotyczące obrotu energią elektryczną – to duże zmiany, które dotkną rynek energetyki. Poniżej przedstawiamy główne założenia aktów prawnych, które już weszły w życie, zostały przyjęte przez Sejm lub znajdują się w zaawansowanym stadium procesu legislacyjnego. Zwracamy również uwagę na zapowiedzi ustaw oraz projekty aktów znajdujących się dopiero we wczesnym stadium procesu legislacyjnego. Niektórym z nich w najbliższym czasie poświęcimy osobne artykuły. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Sejmiki województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego uchwaliły już regulacje antysmogowe, wprowadzające ograniczenia lub zakazy dotyczące eksploatacji kotłów, pieców i kominków. Warto przyjrzeć się tym przepisom i zastanowić się, jaka sankcja grozi tym, którzy nie będą ich respektować. Niedługo miną dwa lata od wejścia w życie ustawy antysmogowej (zob. Ustawa antysmogowa: ku poprawie jakości powietrza), która zmieniła między innymi brzmienie art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej „p.o.ś.”), likwidując tym samym formalne przeszkody dotyczące stosowania tego przepisu. Art. 96 p.o.ś. upoważnia sejmiki województwa do przyjmowania uchwał wprowadzających ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, a więc uchwał antysmogowych. Od czasu tej nowelizacji w kilku województwach doszło już do wydania uchwał, których celem jest przeciwdziałanie problemowi niskiej emisji. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Wprowadzone ostatnio zmiany prawne dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych znacząco wpływają na sytuację podmiotów, które zajmują się jej produkcją. W szczególnie niekorzystnej sytuacji zostali postawieni producenci pozyskujący energię z wiatru. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła definicje, które od 2017 r. istotnie zwiększą opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Całość publikacji dostępna jest tutaj ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...

LEGISLACJA

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenia do Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Rozporządzenia do ustawy o OZE: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie ws. obowiązku umarzania świadectw pochodzenia

Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wynika, że obowiązek OZE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni w przyszłym roku wyniesie 15,4 proc. Obowiązek związany z zakupem certyfikatów ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z treścią art ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...