Przypominamy, że 12 kwietnia 2018 roku upływa termin na składanie wniosków w ramach certyfikacji ogólnej. Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Złożenie wniosku możliwe jest jedynie w tym terminie.

Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez PSE S.A. Dokumenty i wzory do pobrania tutaj

Ocena wniosków potrwa do 1 maja 2018 r. W ramach tego procesu dokonywana jest weryfikacja złożonych wniosków.

Uzupełnianie wniosków dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5 ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.

Nieprzystąpienie do certyfikacji ogólnej podmiotów, o których mowa w art. 11 ustawy o rynku mocy (właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW) podlega karze pieniężnej.

Reklamacje – po odrzuceniu wniosku, wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez PSE S.A. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w okresie od 22 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. Dotyczy tylko odrzuconych wniosków.

Stosownie do art. 23 pkt 1 ustawy o rynku mocy, w aukcji głównej mogą wziąć udział te jednostki fizyczne wchodzące w skład danej jednostki rynku mocy, które, na etapie certyfikacji ogólnej zgłoszono do udziału w aukcji głównej lub jednej, lub większej liczbie aukcji dodatkowych następujących bezpośrednio po prowadzonym procesie certyfikacji ogólnej.

Stosownie do art. 85 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o rynku mocy karze pieniężnej podlega ten, kto:

– nie wykonuje obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej czyli właściciel jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, jeśli nie przystąpił do certyfikacji ogólnej,

– w certyfikacji przekazuje dane lub informacje nieprawdziwe lub niepełne;

– w certyfikacji dopuścił się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub regulaminem rynku mocy.

Karę pieniężną wymierza Prezes URE, jej wysokość nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roju podatkowym, a jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Ewentualne pytania można kierować na adres: rynek.mocy@ure.gov.pl lub bezpośrednio do PSE S.A. na adres: rynek.mocy@pse.pl

Portal Uczestnika Rynku Mocy – elektroniczna platforma pozwalająca na udział w certyfikacji

Więcej na stronie URE