Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym informuje o aktualizacji wzoru wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z nowelizacją wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia musi zawierać szacunkową wartość unikniętej emisji gazów cieplarnianych w związku z wytworzeniem i wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu określenia tej wielkości zawarte zostały w Uwagach i wyjaśnieniach do wniosku (przypis 8 oraz przypis 9) i odwołują się do wskaźników emisyjności dla odbiorcy końcowego publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Komunikat URE

Wskaźniki emisyjności KOBiZE