W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 września br. odbyła się konferencja prasowa Zarządu Funduszu. Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia: strategiczne cele i główne kierunki działania NFOŚiGW, geotermia jako narzędzie walki ze smogiem, finansowanie geotermii przez NFOŚiGW (środki krajowe i POIiŚ 2014-2020) oraz założenia i przygotowanie do realizacji nowego programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze.

Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Anna Król, omówiła program priorytetowy Czyste Powietrze, przedstawiając podstawowe definicje dotyczące tematyki programu, przyczyny i skutki niskiej emisji i smogu, formy wsparcia finansowego do wykorzystania w programie oraz osiem kroków realizacyjnych. Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli domków jednorodzinnych; wymaga kompleksowego podejścia do inwestycji wraz gruntowną termomodernizacją (wymiana źródła ciepła, termoizolacja przegród zewnętrznych, instalacja OZE) o podwyższonych standardach, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Podstawowym elementem realizacyjnym jest wymiana źródeł ogrzewania (nie dotyczy to nowo budowanych obiektów, które są już zaopatrzone w źródła ciepła o wymaganym standardzie). Dofinansowane będą ponadto zadania w zakresie: stolarki okiennej i drzwiowej, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami, montażu OZE, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Budżet projektu wynosi 103 mld zł, w tym dotacje 63,3 mld zł. Maksymalne koszty kwalifikowane stanowiące podstawę dla udzielenia dotacji to 53 tys. zł. Minimalny koszt przedsięwzięcia winien wynieść 7 tys. zł. W programie określono również maksymalne koszty jednostkowe dostaw i usług, które będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinasowanie zostało zróżnicowane w 7 grupach w podziale dochodów (liczonych na osobę jak w programie 500+) w granicach 90-30 proc. dotacji. Najniższa dotacja dla dochodu powyżej 1600 zł na osobę po wejściu w życie znowelizowanej ustawy podatkowej zostanie zmieniona na ulgę podatkową (23 proc.) a pozostałą część (7 proc.) stanowić będzie dotacja. Przyjmowanie wniosków przez WFOŚiGW rozpocznie się jeszcze we wrześniu br. Po ogłoszeniu rozpoczęcia programu na stronach internetowych NFOŚiGW, funduszy wojewódzkich oraz BOŚ S.A. ukażą się odpowiednie dokumenty, w tym formularze wniosków, które będzie można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i konwencjonalnej. Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane obejmie czas od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2029 r. Program posiada zabezpieczenie finansowe na najbliższe lata – z opłaty emisyjnej, środków NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich. W kolejnej unijnej perspektywie finansowej spodziewane są również środki POIiŚ 2021-2028 w obszarze niskoemisyjnej gospodarki. Komisja Europejska pozytywnie ocenia plany polskiego rządu i wysiłki dla poprawy jakości powietrza i równocześnie dla minimalizacji ubóstwa energetycznego.

Więcej