Na Rządowym Centrum Legislacji ukazał się przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody. Celem ustawy jest znacząca reorganizacja sposobu funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Propozycją resortu środowiska jest utworzenie jednej Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ) z centralą i oddziałami regionalnymi, która miałaby podlegać bezpośrednio ministerstwu. Minister Środowiska na mocy przepisów ustawy otrzyma upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego terytorialny zasięg działania, liczbę oraz siedziby RDOŚ, a także organizację i statut DOŚ. Będzie także wybierał dyrektorów jednostki i powoływał ich zastępców oraz dyrektorów regionalnych jednostek.

Rządowe Centrum Legislacji