Ministerstwo Energii zaprezentowało założenia nowego systemu wsparcia, którym objęci zostaną producenci energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Nowe instalacje CHP otrzymają premię, która będzie przyznawana w drodze aukcji. Osobny system wsparcia resort energii przewiduje dla mniejszych instalacji kogeneracyjnych.

Komunikat Ministerstwa Energii:

Ministerstwo Energii kontynuuje prace w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji stanowi kolejny obszar prac, w którym resort podejmuje działania. Rozwój CHP (ang. Combined Heat and Power) przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii, a tym samym pozwoli na zwiększenie efektywności polskiej gospodarki.

Podczas V Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbyło się 30 sierpnia 2017 r. w Warszawie dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski przedstawił założenia systemu.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP.

Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP:

 • System wsparcia oparty będzie o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej,
 • Przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 • Wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,
 • Uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,
 • Jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),
 • W systemie wparcia uwzględniona zostanie struktura wiekowej instalacji do wysokości premii.

Założenia dla wsparcia dla nowych instalacji CHP

 • powstanie nowy system wsparcia, który opierać się będzie o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule „pay as bid”),
 • zachowana zostanie  konkurencyjności aukcji,
 • wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,
 • przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 •  aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,
 • aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),
 • budżet aukcyjny ustalany będzie przez Ministra Energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,
 • Minister Energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,
 • Mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie – możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji, tak aby na bieżąco posiadać informację o ewentualnym zagrożeniu niezrealizowania inwestycji,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji w celu zapewnienia właściwej walidacji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.

Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy).

Więcej