Opracowany przez Ministerstwo Energii „Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018  ma umożliwić aktywny udział organizacjom pozarządowym w wypracowywaniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.

Cele programu to m.in.:

  • identyfikacja organizacji pozarządowych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Ministrem Energii,
  • identyfikacja obszarów współpracy z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron,
  • wzmocnienie aktywności społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych, pozostających we właściwości ME,
  • opracowanie przejrzystego modelu współpracy ME z organizacjami pozarządowymi.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów do Programu współpracy należy przesyłać na adres: organizacje.pozarzadowe@me.gov.pl do 20 kwietnia 2017 r.

me.gov.pl