W dniu 23 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 9 listopada br. został wyznaczony, jako termin na zgłoszenie uwag do projektu. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa oraz na adres e-mail: lukasz.bartuszek@me.gov.pl

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny – link.

Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in. w następujących obszarach:

– wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej oraz dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

– stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;

– nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;

– Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;

– umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej.

Więcej na gramwzielone.pl

Komunikat Ministerstwa Energii

Zamknięte systemy dystrybucyjne. Nowa kategoria w Prawie energetycznym – więcej na gramwzielone.pl