Z przedstawionych przez KE informacji wynika, że udział OZE w polskim miksie energetycznym w 2014 roku wyniósł 11,4 proc., w 2015 wzrósł natomiast do 11,8 proc.

Na poziomie Unii Europejskiej udział OZE w końcowym zużyciu energii w 2014 roku wyniósł 16 proc. Komisja szacuje, że w 2015 r. udział ten wzrósł do 16,4 proc. W 2015 roku 25 państw Unii Europejskiej przekroczyło swoje orientacyjne progi dot. celu OZE, niektóre już wówczas zrealizowały cel dla roku 2020.

Z raportu wynika, że dalsze działania mające na celu rozwój OZE będą oparte o program Clean Energy for All Europeans. Jego podstawowe założenia to:

  • Wzmacnianie pewności prawnej dla inwestycji poprzez dalszą „Europeizację” polityki OZE;
  • Włączanie OZE do sektora ciepłowniczo-chłodniczego;
  • Dekarbonizacja i dywersyfikacja sektora transportowego;
  • Wzmacnianie pozycji i informowanie konsumentów;
  • Wzmacnianie kryterium zrównoważonego rozwoju UE dla bioenergii;
  • Zapewnić, by wiążący cel na poziomie UE został osiągnięty na czas i w sposób efektywny kosztowo;

Więcej