W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631 każdy OSP został zobowiązany do opracowania, we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D (dalej: Propozycja). Progi mocy stanowią granice zakresów mocy modułów wytwarzania energii, na podstawie których są one klasyfikowane do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631. Dla poszczególnych typów przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym moduły typu wyższego (AWięcej