Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,7%, czyli do 12,18%. Niemal dwie trzecie energii pozyskanej w 2019 r. z odnawialnych źródeł pochodziło z biopaliw stałych i było to nieco ponad 65,56%. Z wiatru natomiast pochodziło 13,72%, a z biopaliw ciekłych – 10,36%.

Jeśli chodzi o energię elektryczną, wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31% w porównaniu do roku 2018. GUS wskazał, że czynnikiem, który wpłynął na wzrost tego wskaźnika, był wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 9,52% przy jednoczesnym zmniejszeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto o 0,81%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł natomiast o 0,84% w porównaniu do 2018 roku i wyniósł 15,98%. Według GUS czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika, były: wzrost końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie i zmniejszenie całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie.

W kwestii transportu udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii wyniósł 6,12%, co daje wzrost o 0,46% rok do roku. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika, były: wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie i mniej znaczący łączny wzrost zużycia energii w transporcie.

Więcej