Komisja Europejska dnia 4 marca 2020 r. przedstawiła projekt rozporządzenia ustanawiającego ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, tzw. Europejskie Prawo Klimatyczne (European Climate Law), stanowiące pierwszy akt prawny wydany w ramach Nowego Zielonego Ładu.

Przedstawiony projekt przewiduje, że Unia Europejska jako całość ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., jednocześnie znacznie podnosząc ambicje w perspektywie do roku 2030. Zamiast dotychczas przyjętego celu redukcji emisji CO2 o 40 proc. (w stosunku do 1990 r.) postanowiono przyjąć za cel „50 do 55 proc.”.

Kolejną istotną propozycję stanowi zasada, zgodnie z którą trajektorię dochodzenia do celu w poszczególnych latach przez poszczególne cele będzie wyznaczała samodzielnie Komisja Europejska przy pomocy tzw. aktów delegowanych.

Więcej na wysokienapiecie.pl

Komunikat Komisji Europejskiej

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)