28 lutego na III czytaniu posłowie uchwalili poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk sejmowy nr 2250).

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia poprawki do ustawy – Prawo wodne – art. 545 ust. 1- w taki sposób, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo wodne, to jest dniem 1 stycznia 2018 r.