17 stycznia b.r. ok godz. 19:00 rozpoczęło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Dyrektor Departament Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Katarzyna Krzywda zreferowała zmiany wprowadzone przy okazji ostatniej aktualizacji do projektu Planu zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w zakresie planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Plan pierwotnie przewidywał 6 akwenów o łącznej powierzchni 1981 km2, co stanowiło 6,08 % powierzchni objętej planem.

Po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez Ministerstwo Energii oraz poszczególnych przedsiębiorców druga wersja planu przewiduje 7 akwenów, co stanowi 7,17 % powierzchni objętej planem i daje powierzchnię 2337 km2. Obszar przeznaczony pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej został zatem  powiększony o 356 km2. Przy założeniu, że z 1 km2 średnio uzyskuje się 8 MW mocy zainstalowanej oraz przy wyłączeniu 25 % powierzchni tych obszarów m.in. ze względu na strefy buforowe, przy uwzględnieniu obecnie dostępnych technologii otrzymujemy ponad 14 GW, co znacząco przekracza założenia wynikające z projektu PEP2040 (10,3 GW).

Dyrektor Krzywda dodała, że morskie plany zagospodarowania podlegają rewizji co 10 lat, więc już po ok. pięciu latach od przyjęcia zostaną rozpoczęte wstępne przygotowania do aktualizacji. Co więcej, około 50 % powierzchni polskich obszarów morskich zostało zarezerwowane pod przyszły rozwój – analogiczne podejście ma zostać zastosowane także przez inne Państwa bałtyckie. Co istotne, w ramach przyszłego rozwoju nie przewiduje się inwestycji trwale związanych z gruntem.

Przedstawiciele branży podnosili, że część obszarów wyznaczonych pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest zbyt głęboka i przez to nie może być na chwilę obecną brana pod uwagę jako korzystna inwestycyjnie. Co więcej, z powodu konieczności ustanowienia stref buforowych, wykluczenia niektórych terenów z przyczyn geotechnicznych czy środowiskowych ostatecznie może się okazać, że zabraknie rezerw pod rozwój tego sektora. Aktualizacja planu dopiero po 10 latach wymaga, by obszary te zostały powiększone już teraz. Postulowano ewentualne uelastycznienie celów dla poszczególnych obszarów i wprowadzenie opcjonalnego zagospodarowania.

Dyrektor Krzywda zwróciła uwagę na zapisy ustawy o obszarach morskich, zgodnie z którą funkcje wiodące nie mogą być zakłócane przez funkcje opcjonalne, inaczej niż w przypadku planów zagospodarowania terenów lądowych. Zwróciła również uwagę, że obszary przeznaczone pod wydobycie, które ewentualnie mogłyby posłużyć pod rozwój energetyki morskiej dotyczą pozyskiwania węglowodorów i pozostają w gestii Ministerstwa Energii. Przedstawiciele branży postulowali również zredukowanie obszarów wojskowych zwracając uwagę, że zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski 2040 rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi istotny element budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Morskiej stwierdziła, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie jest skłonne do ograniczenia obszarów, którymi dysponuje. W odpowiedzi na głosy z sali zadeklarowała, że plan zagospodarowania poprzez rezerwacje poszczególnych przestrzeni pod żeglugę nie narusza praw nabytych w zakresie decyzji lokalizacyjnych. Co więcej, plan nie jest nadrzędnym aktem w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

Przewodniczący Zespołu Poseł Zbigniew Gryglas oznajmił, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyraziły wolę przejęcia sieci dla morskiej energetyki wiatrowej do własnego majątku, rozpatrują także budowę morskich połączeń transgranicznych.