26 września 2018 r. odbyło się połączone posiedzenie senackich Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej, którego przedmiotem było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Celem ustawy zgodnie z uzasadnieniem jest ujednolicenie reguł uproszczonego uzyskiwania certyfikatu instalatora odnawialnego źródła energii (bez szkolenia i egzaminu) dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku lub w specjalności, bez względu na to, czy ubiegająca się osoba ukończyła szkołę pod rządami starych lub obecnie obowiązujących przepisów.

Więcej