W dniu 9 kwietnia Komisja Europejska (KE) opublikowała czwarte sprawozdanie o stanie Unii Energetycznej, które jest narzędziem służącym monitorowaniu realizacji tego kluczowego projektu Komisji Junckera. W sprawozdaniu podsumowuje się postępy poczynione w kierunku budowy Unii Energetycznej i zwraca się uwagę na kwestie, którym należy poświęcić więcej uwagi. Łączy on w zintegrowany sposób szereg sprawozdań i inicjatyw Komisji związanych z Unią Energetyczną. Do sprawozdania o stanie Unii Energetycznej dołączone są dwa załączniki ukazujące postępy poczynione w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Równolegle Komisja przedstawia dziś dwa komunikaty dotyczące przyszłości: jeden w sprawie strategicznego planu dotyczącego baterii dla Europy, a drugi w sprawie nowych ram instytucjonalnych dla naszej polityki energetycznej i klimatycznej do roku 2025.

Celem Unii Energetycznej jest zapewnienie wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej (UE) – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii. Unia Energetyczna ma pięć wymiarów: bezpieczeństwo dostaw, solidarność i zaufanie, w pełni zintegrowany rynek energii, efektywność energetyczna, dekarbonizacja gospodarki oraz badania, innowacje i konkurencyjność.

Więcej informacji