Podczas posiedzenia plenarnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Chiny, które emitują najwięcej CO2 na świecie, zobowiązały się do 2060 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Szczytowy poziom emisji ma zostać przez nie osiągnięty około 2030 roku, a następnie już tylko maleć. Państwo zobowiązało się również, że w swoim miksie energetycznym do końca następnej dekady zwiększy udział energii z paliw nie-kopalnych do 20%, a także, że zostanie przyznanych priorytet niskoemisyjnym źródłom energii w dostępie do sieci oraz że wprowadzą bardziej restrykcyjne normy spalin w transporcie samochodowym.

Oprócz tego Chiny zdecydowały się niemal całkowicie zredukować swoje emisje dwutlenku węgla, a na dodatek rozważają pozostałe redukcję pozostałych emisji np. za pomocą zastosowania technologii CCS.

Więcej