Komisja Europejska przyjęła czwartą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) w zakresie wdrażania transgranicznej infrastruktury energetycznej w UE. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E) przyjętym w 2013 r. Komisja określa najważniejsze PCI łączące sieci elektryczne, inteligentne sieci, sieci gazowe, naftowe i CO2 w całej UE, aby projekty te mogły skorzystać z uproszczonych zezwolenie i prawo ubiegania się o fundusze UE z instrumentu „Connecting Europe”.

Energia elektryczna i inteligentne sieci stanowią ponad 70% projektów, odzwierciedlając rosnącą rolę odnawialnej energii elektrycznej w systemie energetycznym oraz potrzebę wzmocnienia sieci umożliwiającej integrację odnawialnych źródeł energii i większy handel transgraniczny. Liczba projektów gazowych spadła z 53 dwa lata temu do 32, czyli 21% wszystkich projektów na liście.

Więcej w komunikacie Komisji Europejskiej

Projekty wspólnego zainteresowania UE